اطلاعات مراکز نوآوری مدیریت دارایی فیزیکی
تاریخ درج 1401/09/10 09:14:15
نام شرکت شماره ثبت
شناسه ملی نام مدیرعامل
تلفن تماس مدیرعامل حوزه فعالیت
آدرس شرکت ایمیل شرکت
شماره تماس شرکت آدرس درگاه اینترنتی شرکت
آگهی ثبت شرکت (مستندات تکمیلی در قالب فایل pdf/ZIP با حداکثر ظرفیت 10 مگابایت پیوست گردد)
آگهی آخرین تغییرات (مستندات تکمیلی در قالب فایل pdf/ZIP با حداکثر ظرفیت 10 مگابایت پیوست گردد)