سه‌شنبه 26 آذر 1398 تعیین سطح آمادگی فناوری TRL سطوح آمادگی فناوری ذیل تعریف شده است. برای دریافت جزییات بیشتر در این زمین فایل پیوست را بررسی نمایید. 
1    مشاهده اصول پایه و گزارش آن‌ها 

   شروع تحقیقات علمی برای ارزیابی کاربردها و خواص پایه فناوری مذکور
2    تدوین ایده‌ها و مفاهیم/یا کاربرد فناوری
    شروع خلاقیت و نوآوری، ارائه کاربردهای عملی. این کاربردها هنوز ذهنی و گمانی هستند و تجزیه و تحلیل مفصل در خصوص اثبات آنها صورت نگرفته است. در این حالت نیز فناوری هنوز در میان مقالات و نوشته‌ها است.
3    اثبات مفهومی مشخصه‌های کلیدی به صورت نظری و تجربی  
 شروع مطالعات نظری، تحلیلی و آزمایشگاهی برای اثبات فیزیکی پیشگویی‌های تحلیلی عناصر مختلف فناوری مذکور
4    تایید اجزاء/یا نمونه تابلویی در محیط آزمایشگاه  
 مولفه‌های اصلی فناوری مذکور یکپارچه می‌گردند. مانند یکپارچه کردن سخت افزار به صورت موردی در آزمایشگاه
5    تایید اجزاء/یا نمونه تابلویی در محیط مرتبط با کاربرد  
 اجزاء (عناصر) اصلی فناوری بر عناصر واقعی متکی شده به گونه‌ای که می‌توان فناوری مذکور را در یک محیط شبیه‌سازی شده آزمایش نمود.
6    نمایش مدل سامانه/ اجزای سامانه یا نمونه اولیه در محیط مرتبط با کاربرد  
 مدلی از سامانه یا نمونه اولیه آن در یک محیط مرتبط آزمایش می‌شود.
7    نمایش نمونه اولیه سامانه در محیط عملیاتی  
 نمونه به مدل اصلی نزدیک شده است و می‌بایست در محیط عملیاتی آزمایش شود.
8    تکمیل سامانه واقعی و بررسی کیفیت آن از طریق آزمایش و نمایش  
   اثبات می‌شود که فناوری در شکل نهایی خود تحت شرایط مورد نظر عمل می‌کند. غالبا این مرحله نمایانگر پایان نمایش است. مثلا آزمایش و ارزیابی فناوری در سیستم مربوطه برای تعیین آنکه آیا مشخصه‌های طراحی برآورد شده است؟
9    اثبات عملکرد سامانه واقعی در ماموریت‌های عملیاتی  
 بکارگیری فناوری در شکل نهایی و تحت شرایط ماموریتی خود