نتایج ارزیابی اولیه و فرایند داوری نهایی

1398/11/7 دوشنبه

      
پس از طی فرایند ارزیابی اولیه، به شرکت ها/ تیم های مندرج در این  لیست جهت ارائه محصول/ خدمات غرفه  (رایگان) تخصیص یافته است. طی گردهمایی، فرایند داوری نهایی صورت می پذیرد. لذا جهت ارائه کسب و کار در جلسات داوری آمادگی لازم را کسب نمایید. در طی روزهای آتی جهت هماهنگی غرفه با نفرات کلیدی شرکت / تیم منتخب ارتباط برقرار خواهد شد و اطلاعات لازم جهت درج در بنر اخذ می گردد؛ لذا همکاری لازم صورت پذیرد.