پرسشنامه انتظارات ذینفعان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

1398/11/26 شنبه
به منظور تدوین سازوکارها و برنامه‌های حمایتی آینده‌ی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت پرسش‌نامه‌ای (نسخه PDF , Word تهیه شده است که می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌سازی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و توانمندساز در این حوزه فراهم سازد. خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در سیاست‌گذاری و هدایت جریان نوآوری و فناوری در سطح صنعت نفت با ارائه‌ی اطلاعات دقیق و صحیح، ما را در انجام هر چه بهتر این طرح یاری نمایید.